Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij CityCinema. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CityCinema is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan CityCinema niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. CityCinema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CityCinema geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Recht

Op alle overeenkomsten tussen CityCinema en de klant en alle aanbiedingen van CityCinema aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Venlo, tenzij CityCinema ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Correspondentie

Alle correspondentie gaat via email. De klant is verplicht om een emailadres aan CityCinema op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan CityCinema worden doorgegeven op de manier die CityCinema voorschrijft.
Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

CityCinema Nieuwsbrief

Door een reservering te plaatsen wordt een klant automatisch lid van de CityCinema Nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die elke week per email wordt verstuurd en waarin informatie staat over de activiteiten bij CityCinema.
Uitschrijven voor de CityCinema Nieuwsbrief kan via een afmeldlink in de nieuwsbrief.

Disclaimer

CityCinema.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. CityCinema.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door CityCinema en haar personeel.

CityCinema.nl is een handelsnaam van Caubo Holding B.V. Andere handelsnamen van Caubo Holding B.V. zijn Service Bioscoop Luxor en LuxorReuver.nl.

Adres

Adres:
CityCinema Venlo
Picardie 33
5911 BW  Venlo

Tel:
+31 (0)77 474 1234
Email:
kassa@citycinema.nl

Inloggen / Registreren